Ogólnoszkolne inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 września 2017 22:30

            Ogólnoszkolne inauguracyjne spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odbyło się w środę 12 września 2017 r. Wiodącym tematem spotkania było zapoznanie rodziców z organizacją pracy na rok szkolny 2017/2018.

Prowadząca spotkanie Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz na wstępie powitała przybyłych rodziców, kadrę pedagogiczną i przedstawicielki Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku. Nauczycielki szkoły muzycznej złożyły rodzicom ofertę edukacyjną i zapoznały z warunkami rekrutacji, przedstawiły korzyści w rozwoju uczniów płynące z edukacji muzycznej.  W dalszej części tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży omówiła Pani sierż. Anna Wąsowicz dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Prowadząca spotkanie Pani Dyrektor zapoznała z danymi statystycznymi dotyczącymi liczebności poszczególnych oddziałów, dokonała prezentacji wychowawców i wychowawców wspomagających klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Następnie przedstawiła rodzicom kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, rekomendacje W-M Kuratora Oświaty oraz podstawowe kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018:

§  realizacja kierunków polityki oświatowej państwa (MEN), rekomendacje W-M Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę – Burmistrza Olecka;

§  zaspokojenie oczekiwań, potrzeb względem możliwości dzieci i młodzieży szkoły podstawowej;

§  organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

§  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć szkolnych;

§  realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w zakresie wzmocnienia funkcji wychowawczej i profilaktycznej;

§  respektowanie założeń programowych koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły – szkoły przyjaznej, twórczej, otwartej i bezpiecznej;

§  podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami -szkoła współpracy, rodzice partnerami szkoły; 

§  aktywna promocja działań szkoły w środowisku lokalnym;

§  tworzenie optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów;

§  okresowe i systematyczne badanie postępów edukacyjnych uczniów;

§  ciągła opieka i nadzór nad uczniami - współpraca wychowawcy z wychowawcą wspomagającym;

§  realizacja oferty zajęć pozalekcyjnych - uwzględniającej zróżnicowane potrzeby i możliwości każdego ucznia.

W dalszej kolejności Pani Dyrektor omówiła organizację pracy opiekuńczej szkoły sprawowanej przez wychowawców i wychowawców wspomagających, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego, nauczycieli biblioteki, opiekunów świetlicy oraz pielęgniarkę szkolną.

Kolejne omawiane kwestie dotyczyły różnych ważnych spraw, tj. terminów i informacji odnośnie egzaminu gimnazjalnego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, obiadów w stołówce szkolnej.

Na zakończenie spotkania ogólnego z rodzicami Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia na nowy rok szkolny 2017/2018.

Spotkania rodziców z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi odbyły się w salach lekcyjnych, gdzie przedstawiono WSO, w tym zapoznano z wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, dokonano wyboru przedstawicieli Rad Oddziałowych do Szkolnej Rady Rodziców.

Spotkania z rodzicami zakończono przeprowadzeniem wyborów do Zarządu Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018. 

Pedagog szkolny
mgr Karolina Truchan

 PREZENTACJA ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI WE WRZEŚNIU 2017