Wychowanie do życia w rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 października 2014 23:09

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

III etap edukacyjny: gimnazjum

Cele kształcenia - wymagania ogólne

 

1.Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

2.Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania.

3.Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

4.Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

5.Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Treści nauczania — wymagania szczegółowe

1.Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako fundamentalna wartość.

2.Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.

3.Rola autorytetów w Życiu człowieka.

4.Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.

5.Zachowania asertywne.

6.Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość  i męskość.

7.Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.

8.Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.

9.Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.

10.Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich.

11.Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

12.Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłościąi odpowiedzialnością; dysfunkcje 

związane z przedmiotowym traktowaniem człowiekaw dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją.

13.Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z 

tożsamością płciową.

14.Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.

15.Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja - aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

16.Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.

17.Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. 

Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

18.Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka.

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej w gimnazjum „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

Na III etapie edukacyjnym, do zadań szkoły należy w szczególności:

 

1)stymulowanie procesu samowychowania;

2)współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

3)pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

4)wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;

5)wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

6)promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną 

a miłością i odpowiedzialnością;

7)tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

8)pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;

9)informowanie o możliwościach pomocy - system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Cele kształcenia i wychowania klasa I

W wyniku realizacji programu „Wychowanie do życia w rodzinie”  po klasie I uczeń powinien

Zdobyć informacje w zakresie:

-roli rodziny w życiu człowieka;

-podobieństw i różnic między przyjaźnią a miłością;

-zachowań asertywnych;

-budowy i funkcjonowania układów rozrodczych: męskiego i żeńskiego;

-zmian fizycznych i psychicznych okresu dojrzewania;

-etapów dojrzewania;

-higieny życia codziennego.

Opanować umiejętności w zakresie:

-dokonywania samooceny;

-budowania prawidłowych relacji z rodziną, kolegami, przyjaciółmi;

-przewidywania konsekwencji swoich zachowań;

-rozwiązywania konfliktów;

-formułowania i realizowania celów życiowych;

-odróżniania zakochania od miłości;

-rozróżniania faz pokwitania;

-postępowania zgodnego z zasadami higienicznego trybu życia.

Prezentować postawy:

-poszanowanie siebie i innych;

-chęć pracy nad sobą;

-odpowiedzialności  za swoje postępowanie oraz tworzoną przez siebie atmosferę w domu, wśród kolegów, 

w szkole;

-otwartości na wchodzenia w role społeczne i budowanie relacji z ludźmi;

-wrażliwość na uczucia innych;

-chęć pokonywania trudności życiowych;

-docenianie roli rodziny;

-asertywnych  zachowań w relacjach międzyludzkich;

-potrzeby rozwiązywania konfliktów;

-odpowiedzialność za własne zdrowie.

 

Lp. Temat
1. O czym będziemy mówić na lekcjach wychowania do życia w rodzinie?
2. Moi koledzy i ja, czyli nasza paczka.
3. Galeria charakterów, czyli jacy jesteśmy.
4. Moje potrzeby i uczucia.
5. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”
6. Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe.
7. I żyli długo i szczęśliwie.
8. Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt.
9. Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców.
10. Rozwój psychoseksualny człowieka.
11. Rozwój psychoseksualny człowieka.
12. Dojrzewanie – zmiany, zmiany..
13. Moje niepokoje.
14. Higiena okresu dojrzewania.

 

Cele kształcenia i wychowania w klasie II

 

W wyniku realizacji programu „Wychowanie do życia w rodzinie"  po klasie II uczeń powinien:

Zdobyć informacje w zakresie:

-etapów dojrzałości;

-wpływu autorytetów na kształtowanie osobowości każdego człowieka;

-podstawowych fizjologicznych objawów płodności;

-etapów i przebiegu ciąży, porodu i połogu;

-faz rozwojowych człowieka;

-wpływu sposobu spędzania czasu wolnego na  rozwój własny człowieka;

-motywów i konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej.

Opanować umiejętności w zakresie:

-objaśniania różnic między rodzajami dojrzałości;

-wybierania trwałego systemu wartości życiowych;

-charakteryzowania etapów miłości;

-zrozumienia odpowiedzialności rodzicielskiej wobec dzieci;

-obserwacji cech własnej płodności;

-rozumienia wpływu higienicznego trybu życia kobiety ciężarnej na płód;

-analizy foliogramów, tabel, tekstów źródłowych itp.;

-dyskusji w grupie;

-wyborów właściwych form wypoczynku.

Prezentować postawy:

-dążenia do samorealizacji;

-przestrzegania zasad moralnych w życiu;

-poszanowania dla życia;

-odpowiedzialności za własne czyny.

 

Lp. Temat
1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wychowania do życia w rodzinie w klasie drugiej?
2. Dojrzewamy…
3. Sposoby na nudę.
3. Rola autorytetów  w życiu człowieka.
4. Od imprezy do imprezy, czyli dziewczyna i chłopak z fotostory.
5. Kocha, lubi, szanuje…
6. Ważne decyzje.
7. Trwałość małżeństwa.
8. Jak rozmawiać.
9. Nie tylko dla dziewcząt.
10. Nie tylko dla dziewcząt.
11. Wartość życia poczętego.
12. Nie ma jak u mamy.
13. Kiedy zostaje się rodzicem.
14. Ciągle w drodze…

 

Cele kształcenia i wychowania w klasie III

 

W wyniku realizacji programu „Wychowanie do życia w rodzinie"  po klasie II uczeń powinien:

Zdobyć informacje w zakresie:

-relacji małżeńskich i ich wpływu na trwałość związku małżeńskiego i rodziny;

-zmian psychicznych w różnych fazach rozwojowych dziecka;

-czynników wpływających na rozwój dziecka;

-metod planowania rodziny;

-fizjologii rozrodu;

-różnic psychoseksualnych między kobietą a mężczyzną;

-elementarnych treści związanych z tożsamością płciową;

-biologicznego uwarunkowania popędu płciowego;

-podstawowych problemów okresu dojrzewania;

-działania narkotyków i alkoholu na organizm człowieka;

-podstawowych informacji dotyczących chorób przenoszonych;

-drogą płciową;

-możliwości pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach przemocy i nadużyć seksualnych

Opanować umiejętności w zakresie:

-dostrzegania komplementarności ról matki i ojca w procesie wychowania;

-prowadzenia obserwacji objawów płodności;

-znajomości i konsekwencji stosowania środków antykoncepcyjnych;

-dostrzegania sposobów pokonywania trudności związanych z tożsamością płciową;

-radzenia sobie z napięciami seksualnymi w okresie dojrzewania;

-dostrzegania cech typowych dla sytuacji ryzykownych, w których może dojść do przemocy  i nadużyć seksualnych;

-wyjaśniania przyczyn i konsekwencji występowania chorób przenoszonych drogą płciową

Prezentować postawy:

-akceptacji cech związanych z kobiecością i męskością;

-przekonania o  konieczności panowania nad własnym popędem seksualnym;

-szacunku do ciała własnego oraz  innych osób;

-przeświadczenia, że odpowiedni poziom wiedzy na dany temat może pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych;

-odpowiedzialności  za zdrowie własne i innych

Lp. Temat
1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wychowania do życia w rodzinie?
2. Miłość w życiu człowieka.
3. Być kobietą, być mężczyzną.
4. I Ty kiedyś zostaniesz rodzicem.
5. Fizjologia układu rozrodczego.
6. Naturalne metody planowania rodziny.
7. Życie człowieka jest niepowtarzalne.
8. Antykoncepcja – pytania i odpowiedzi.
9. W labiryncie życia.
10. Czas na reklamę.
11. Czy jesteśmy ludźmi wolnymi?
12. Alkoholizm i narkomania. Problemy okresu dojrzewania.
13. Choroby przenoszone drogą płciową.
14. AIDS.

Podstawa prawna:

1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego
oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 395).

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).

Opracowanie: Anna Kaczor; Jolanta Jeleniewicz